Ngô Phi Mạnh, và Kohei Ito. “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền màng điện Ly Trong Pin Nhiên liệu ở điều kiện thử bền hỗn hợp Cơ – hóa học”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 10.2, Tháng Mười 2022, tr 17-24, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7973.