Bui Duc, H., T. Cong Trinh, M. Q. Duong, và V. Dang Quoc. “Study of Electromagnetic Shielding for Reduction of Magnetic Fields Generate by Underground Power Cables via a Finite Element Techinique”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 12.2, Tháng Chạp 2022, tr 31-36, doi:10.31130/ud-jst.2022.478ICT.