Võ Thị Minh Nho. “Nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng Lên động Cơ Tham Gia Nghiên cứu Khoa học của Sinh Viên”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 27-33, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8332.