Nguyễn Thành Đạt, và Lê Thị Phương Uyên. “Tác động của trách nhiệm Xã hội đến rủi Ro sụp đổ Giá cổ phiếu của Doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm ở Mỹ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 45-50, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8409.