Minh, T. D., và H. A. Duc. “Examining the Impact of the Inter-Coarse Void Ratio (ICVR) on Suffusion Susceptibility and Erosion Prediction Model”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.3, Tháng Chín 2023, tr 10-13, doi:10.31130/ud-jst.2023.560E.