Ash Shiddiqi, A. A., D. Sutjiningsih, T. Tjahjono, L. . Darmajanti, và A. A. . Bawono. “The Study of Social Inclusion and Gender Equality on Public Transport Satisfaction: Case of Metropolitan Jakarta”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.3, Tháng Chín 2023, tr 54-62, doi:10.31130/ud-jst.2023.567E.