Nguyễn Thị Quý. “Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến kết Quả học tập của Sinh Viên chưa tốt nghiệp đúng hạn tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 37-44, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8972.