Nguyen Thanh Truong, Nguyen Thi Do. “Yếu tố tự truyện Trong truyện ngắn Thạch Lam Và Thanh Tịnh - một sự phóng chiếu của cái tôi Trong Tư Duy hình tượng”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 8, no. 105 (Tháng Tám 31, 2016): 80–83. Truy cập Tháng Giêng 28, 2023. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1530.