Nguyen Thi Minh Trang*. “So sánh trạng ngữ giữa tiếng Việt Và tiếng Hán”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 17, no. 2 (Tháng Hai 28, 2019): 35–40. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/2103.