Truong Cong Tuan, Doan Thi Ngoc Nhu, Nguyen Dinh Tuy, Nguyen Huy Quyen, Le Tien Dung. “Giải pháp khởi động đen Và vận hành ở Chế độ ốc đảo Cho Nhà máy thủy điện Đăkrơsa ứng dụng Logic mờ”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 18, no. 11 (Tháng Mười-Một 30, 2020): 1–6. Truy cập Tháng Chạp 3, 2023. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3321.