Bui Trong Ngoan. “"Đàn Ghi Ta của Lor-ca&Quot; (Thanh Thảo) Và năng lực gợi dẫn của Bút pháp tượng trưng – Siêu thực”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 8, no. 117 (Tháng Tám 31, 2017): 40–43. Truy cập Tháng Hai 22, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3696.