Le Kim Tien, Nguyen Huu Quy. “An Investigation into Morphological and Semantic Features of Conversion Words Denoting Human Body Parts in English and Vietnamese Business News”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 19, no. 6.1 (Tháng Sáu 30, 2021): 63–67. Truy cập Tháng Hai 22, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7531.