Lê Hoàng Sơn. “Nghiên cứu tiềm năng Thu hồi rác tái Chế từ ngành dịch vụ ăn uống tại thành phố Đà Nẵng”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 19, no. 7 (Tháng Bảy 31, 2021): 40–45. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7545.