Nguyễn Văn Linh, Đoàn Văn Sáng, Trần Công Tráng, Trần Văn Cường. “Nhận dạng tín hiệu Ra đa LPI sử dụng mạng Nơ-Ron học sâu”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 19, no. 10 (Tháng Mười 31, 2021): 70–75. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7601.