Ho Hong Quyen. “Enhanced Removal of Phosphate from Wastewater by Precipitation Coupled With Flocculation”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 19, no. 12.2 (Tháng Chạp 31, 2021): 5–10. Truy cập Tháng Năm 27, 2022. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7637.