Doan Nguyen Trang Phuong. “Market Competition and Earnings Management: Evidence from Vietnam”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20, no. 6.1 (Tháng Sáu 30, 2022): 90–95. Truy cập Tháng Giêng 28, 2023. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7744.