Nguyễn Quang Tùng. “Mất ổn định của cột thổi phồng được cấu tạo từ màng mỏng trực Giao Có định hướng bất kỳ”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20, no. 5 (Tháng Năm 31, 2022): 18–22. Truy cập Tháng Tám 15, 2022. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7757.