Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, và Trà Lục Diệp. “Chính sách quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến Khả năng chống chịu của tổ chức Trong khủng hoảng Do đại dịch Covid-19 gây Ra: Trường hợp Nghiên cứu các Doanh nghiệp Du lịch tại Huế, Đà Nẵng Và Hội An”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20, no. 8 (Tháng Tám 31, 2022): 14–19. Truy cập Tháng Hai 22, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7782.