Van Nguyen, Hinh, và Thanh Han Trong. “Brain MRI Images Generating Method Based on Cyclegan”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20, no. 12.2 (Tháng Chạp 31, 2022): 13–18. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7963.