Ngô Phi Mạnh, và Kohei Ito. “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền màng điện Ly Trong Pin Nhiên liệu ở điều kiện thử bền hỗn hợp Cơ – hóa học”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20, no. 10.2 (Tháng Mười 31, 2022): 17–24. Truy cập Tháng Chạp 3, 2023. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7973.