Trần Hùng Cường, và Phạm Việt Phương. “Cân bằng điện áp dựa Trên thuật toán sắp xếp Giá trị điện áp Tụ điện Trong bộ biến đổi đa mức MMC”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 21, no. 2 (Tháng Hai 28, 2023): 66–71. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8105.