Bui Duc, Hung, Truong Cong Trinh, Minh Quan Duong, và Vuong Dang Quoc. “Study of Electromagnetic Shielding for Reduction of Magnetic Fields Generate by Underground Power Cables via a Finite Element Techinique”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20, no. 12.2 (Tháng Chạp 31, 2022): 31–36. Truy cập Tháng Ba 25, 2023. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8144.