Nguyen-Duy-Nhat, Vien, và Mai T. P. Le. “On the Robust Design for IoT-Based Wireless Information and Power Transmission Network”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20, no. 12.2 (Tháng Chạp 31, 2022): 19–24. Truy cập Tháng Ba 25, 2023. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8171.