Nguyễn Hồng Quân, Tạ Ngọc Khánh, Đinh Lê Quỳnh Thu, Vũ Phương Thảo, Phạm Ngọc Trang, và Đỗ Phương Ý Nhi. “Ảnh hưởng của nhận thức về tính hữu ích Và nhận thức về tính dễ sử dụng VR đến ý định Tham Quan địa điểm Du lịch: Vai Trò Trung Gian của ý định sử dụng VR để trải nghiệm địa điểm Du lịch”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 21, no. 4 (Tháng Tư 30, 2023): 1–9. Truy cập Tháng Chín 23, 2023. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8276.