Võ Thị Minh Nho. “Nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng Lên động Cơ Tham Gia Nghiên cứu Khoa học của Sinh Viên”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 21, no. 4 (Tháng Tư 30, 2023): 27–33. Truy cập Tháng Hai 22, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8332.