Nguyễn Thành Đạt, và Lê Thị Phương Uyên. “Tác động của trách nhiệm Xã hội đến rủi Ro sụp đổ Giá cổ phiếu của Doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm ở Mỹ”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 21, no. 4 (Tháng Tư 30, 2023): 45–50. Truy cập Tháng Hai 22, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8409.