Lưu Đức Lịch, Ngô Sĩ Đồng, Đặng Minh Hiếu, Nguyễn Văn Vũ, và Trần Công Thắng. “Mô hình động lực học Và Mô phỏng Quá trình chuyển số của hệ thống truyền lực Cơ Khí Có cấp Trên ô Tô”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 22, no. 4 (Tháng Tư 30, 2024): 75–79. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8884.