Minh Le, Tri Ho. “Enhancing Railway Track Stiffness and Sustainability through Flowable Dredged Soil Backfill”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 21, no. 9.3 (Tháng Chín 30, 2023): 5–9. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8894.