Minh, Tran Dinh, và Ha Anh Duc. “Examining the Impact of the Inter-Coarse Void Ratio (ICVR) on Suffusion Susceptibility and Erosion Prediction Model”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 21, no. 9.3 (Tháng Chín 30, 2023): 10–13. Truy cập Tháng Hai 22, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8895.