Lee, Sang Yum, Trinh Vo Thi To, và Tri Ho Minh Le. “Investigation on the Impact of Curing Conditions on the Behavior of Controlled Low-Strength Material As Basement of Rural Roads in the Mekong Delta”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 21, no. 9.3 (Tháng Chín 30, 2023): 19–23. Truy cập Tháng Hai 22, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8897.