Nguyễn Thị Quý. “Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến kết Quả học tập của Sinh Viên chưa tốt nghiệp đúng hạn tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 22, no. 2 (Tháng Hai 29, 2024): 37–44. Truy cập Tháng Năm 30, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8972.