Đỗ Hồng Nhung, Vũ Nguyễn Hương Nhi, Trần Hải Anh, Nguyễn Quỳnh Châu, Hà Mai Chi, Nguyễn Như Minh Ngọc, và Nguyễn Thị Quỳnh. “Lựa chọn nghề nghiệp của Sinh Viên Việt Nam: Thực trạng Và giải pháp”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 22, no. 4 (Tháng Tư 30, 2024): 34–39. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9088.