1.
Phạm Hồng Hải, Lê Đức Tùng, Đặng Quốc Vương, Đặng Chí Dũng, Lê Kiều Hiệp, Đỗ Tiến Công. Nghiên cứu đặc tính nhiệt của vật liệu epoxy trong máy biến áp khô. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Bảy 2021 [cited 15 Tháng Sáu 2024];19(7):29-34. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7543