1.
Nguyễn Quang Tùng. Mất ổn định của cột thổi phồng được cấu tạo từ màng mỏng trực giao có định hướng bất kỳ. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Năm 2022 [cited 15 Tháng Tám 2022];20(5):18-22. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7757