1.
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Trà Lục Diệp. Chính sách quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến khả năng chống chịu của tổ chức trong khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra: Trường hợp nghiên cứu các doanh nghiệp du lịch tại Huế, Đà Nẵng và Hội An. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Tám 2022 [cited 22 Tháng Hai 2024];20(8):14-9. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7782