1.
Hoàng Dương Việt Anh, Đặng Hữu Mẫn, Ngô Thị Minh Châu. Ảnh hưởng của sự phức tạp công ty đến quyết định phát hành cổ phiếu bổ sung. UD-JST [Internet]. 31 Tháng Tám 2022 [cited 5 Tháng Chạp 2022];20(8):1-6. Available at: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7940