Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vol. 19, No. 10, 2021 Tải xuống Tải xuống PDF