Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vol. 20, No. 10.2, 2022 Tải xuống Tải xuống PDF