Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vol. 21, No. 10, 2023 Tải xuống Tải xuống PDF