Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vol. 22, No. 4, 2024 Tải xuống Tải xuống PDF