Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vol. 22, No. 6B, 2024 Tải xuống Tải xuống PDF