Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu tuyển chọn và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sinh tổng hợp chitinase của vi khuẩn Bacillus thuringiensis Tải xuống Tải xuống PDF