##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2020
Download
Cách trích dẫn
Lê Thị Mai, Lê Vũ Khánh Trang, Cáp Kim Cương, Lê Quang Trường, Nguyễn Thị Huyền Trang. “Nghiên cứu tuyển chọn Và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới Khả năng Sinh tổng hợp Chitinase của Vi khuẩn Bacillus Thuringiensis”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 11, Tháng Mười-Một 2020, tr 56-61, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3056.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##