Quy trình phản biện bài báo của Tạp chí là quy trình phản biện kín 02 chiều gồm các bước cơ bản sau đây và tất cả đều được thực hiện trực tuyến (online):

  • Bước 1: Ban Biên tập nhận bài viết trực tuyến từ tác giả thông qua website Tạp chí, sau đó kiểm tra hình thức, định dạng của bài viết theo qui định và gửi thư điện tử thông báo đến tác giả về việc tiếp nhận hoặc từ chối bài viết (có nêu lý do).
  • Bước 2: Bài báo đạt yêu cầu ở bước 1 sẽ được Ban Biên tập gửi email thông báo đồng ý tiếp nhận đồng thời thông báo nộp kinh phí cho bài báo. Sau khi bài báo đã nộp kinh phí, Ban Biên tập chuyển đến Trưởng ban Biên tập để mời 2 người phản biện cho bài viết.
  • Bước 3: Ban biên tập thông báo bằng thư điện tử địa chỉ truy cập bài viết, thời gian phản biện bài viết đến người phản biện bài báo.
  • Bước 4: Ban Biên tập nhận kết quả phản biện và chuyển đến tác giả để chỉnh sửa theo ý kiến của người phản biện hoặc bảo lưu ý kiến và gửi giải trình về tất cả những ý kiến mà các phản biện nêu (những chỉnh sửa và bảo lưu) đến Ban Biên tập; quá trình này có thể lặp lại nhiều lần đến khi có sự thống nhất, đồng ý của 2 phản biện.
  • Bước 5: Khi bài báo đã được phản biện xong, Ban Biên tập tiến hành kiểm tra sự trùng lắp và gửi kết quả đến Tổng Biên tập xem xét. Nếu Tổng biên tập chấp nhận sẽ sang bước 6, nếu không chấp nhận Ban biên tập sẽ gửi thông báo đến tác giả và nêu lý do cụ thể.
  • Bước 6. Tiến hành kiểm tra tiếng Anh: tiêu đề và tóm tắt đối với bài báo tiếng Việt; toàn bộ bài đối với bài báo tiếng Anh.
  • Bước 7: Ban Biên tập tiến hành định dạng và biên tập lại bài viết. Trong quá trình biên tập, Ban Biên tập có thể liên hệ tác giả yêu cầu chỉnh sửa lại hình thức hình vẽ, bảng biểu… (nếu cần) và trình Tổng Biên tập quyết định cuối cùng.
  • Bước 8: Bài viết được Tổng Biên tập duyệt in sẽ được chuyển lên website ở dạng bài báo được chấp nhận, chờ xuất bản. Trước khi in ấn và công bố lên website, Ban biên tập sẽ gửi thông tin nội dung bài báo đến tác giả kiểm tra lần cuối để tác giả xác nhận đăng hay không.
  • Bước 9: Xuất bản.