Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (UD-JST) xuất bản các bài viết truy cập mở theo các điều khoản của Giấy phép Quốc tế Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), cho phép sử dụng, phân phối và sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nào, miễn là công trình gốc được trích dẫn hợp lý và không được sử dụng cho mục đích thương mại.

Bản quyền của bất kỳ bài viết nào do UD-JST xuất bản theo giấy phép CC BY NC đều được các tác giả giữ lại. Các tác giả cấp cho UD-JST giấy phép xuất bản bài viết như là nhà xuất bản đầu tiên.

 

by-nc
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.