Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (UD-JST) xuất bản các bài viết truy cập mở theo các điều khoản của Giấy phép Quốc tế Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), cho phép sử dụng, phân phối và sao chép không hạn chế vì mục đích phi thương mại dưới bất kỳ hình thức nào miễn là công trình gốc được trích dẫn chính xác.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.