##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Lệ Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Thị Quỳnh Hoa, và Trương Thị Quỳnh. “Nhận thức về việc sử dụng ChatGPT làm công cụ hỗ trợ học tập Và Nghiên cứu của Sinh Viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 5B, Tháng Năm 2024, tr 64-68, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9080.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##