Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nhận thức về việc sử dụng ChatGPT làm công cụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Tải xuống Tải xuống PDF