Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (UD-JST) áp dụng các nguyên tắc đạo đức xuất bản phù hợp với các hướng dẫn và tiêu chuẩn của Ủy ban Đạo đức Xuất bản (COPE) (https://publicationethics.org/). Chúng tôi rất coi trọng đạo đức xuất bản và chấp nhận trách nhiệm của mình trong việc duy trì tính toàn vẹn của hồ sơ khoa học nhiều nhất có thể.

Tất cả các bản thảo được đưa ra để xuất bản đều được xem xét khách quan đối với mọi tác giả.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng tuân thủ các nguyên tắc sau:

Biên tập viên

 • Người biên tập chịu trách nhiệm duy trì tính toàn vẹn của hồ sơ học thuật, có các quy trình sẵn sàng để đảm bảo chất lượng của tài liệu họ xuất bản và ngăn chặn các nhu cầu kinh doanh ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn trí tuệ và đạo đức.
 • UD-JST luôn khuyến nghị BTV tuân theo các quy tắc của COPE CORE PRACTICE về Quy tắc ứng xử và các hướng dẫn thực hành tốt nhất dành cho biên tập viên tạp chí.
 • Quyết định của biên tập viên về việc chấp nhận hay từ chối một bài báo để xuất bản phải dựa trên tầm quan trọng, tính nguyên bản và rõ ràng của bài báo cũng như tính giá trị của nghiên cứu và sự phù hợp của nó với phạm vi hoạt động của tạp chí. Mỗi bản thảo đều được đánh giá khách quan.
 • Bài viết có thể bị từ chối mà không cần xem xét nếu Ban biên tập cho rằng bài viết đó rõ ràng không phù hợp để xuất bản.
 • Người biên tập không được sử dụng thông tin hoặc ý tưởng đặc quyền có được thông qua bình duyệt để thu lợi cá nhân hoặc làm mất uy tín của người khác.
 • Người biên tập đảm bảo rằng những người phản biện thích hợp được chọn để gửi bài (tức là những cá nhân có khả năng đánh giá bản thảo và không bị loại khỏi các lợi ích cạnh tranh).
 • Biên tập viên có hệ thống đảm bảo rằng tài liệu gửi tới tạp chí của họ được giữ bí mật trong khi được xem xét.
 • Sử dụng hệ thống phản biện kín, danh tính của người đánh giá và tác giả sẽ không được tiết lộ để đảm bảo chất lượng nghiên cứu được công bố trên tạp chí. Có ít nhất hai người phản biện trở lên đối với tổng số bài viết trong mỗi số báo.

 Tng biên tp

 • Điều hành mọi hoạt động của UD-JST. Tổng biên tập chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng bài viết, quá trình đăng tải bài viết. Chịu trách nhiệm về tất cả các bước xử lý phản biện, biên tập, đăng tải trực tuyến các bài báo gửi tới UD-JST; giao cho Biên tập viên thực hiện các bước xử lý quá trình phản biện. Tổng biên tập là người đưa ra quyết định cuối cùng đối với tất cả các bài viết được gửi.

Người phản biện

 • Người phản biện hỗ trợ người biên tập đưa ra quyết định xuất bản bản thảo được gửi. Bằng cách đưa ra các đề xuất cho tác giả, người phản biện có thể góp phần cải thiện các công trình được gửi.
 • Bất kỳ bản thảo nào nhận được để xem xét đều phải được coi là tài liệu mật. Không được cho xem hoặc thảo luận chúng với người khác trừ khi được người biên tập cho phép.
 • Việc đánh giá cần được tiến hành một cách khách quan. Những lời chỉ trích cá nhân của tác giả là không phù hợp. Người phản biện cần bày tỏ quan điểm rõ ràng bằng những lý lẽ ủng hộ, không đưa ra nhận định thiếu sót, hời hợt.
 • Người phản biện cần bình luận về tính nguyên bản của các bài nộp và cần cảnh giác với việc xuất bản dư thừa và đạo văn.
 • Người phản biện cần tuyên bố bất kỳ xung đột lợi ích tiềm ẩn nào và không tham gia phản biện bất kỳ bản thảo nào mà họ cảm thấy không thể xem xét một cách khách quan hoặc công bằng.

Tác giả

 • Các tác giả đảm bảo rằng họ đã gửi công trình gốc, tức là các công trình chưa được xuất bản ở nơi nào khác hoặc đang được xem xét ở nơi khác.
 • Các tác giả đảm bảo rằng tất cả các cá nhân được liệt kê với vai trò là tác giả đều có ý kiến đóng góp hợp pháp vào công trình và bản thảo.
 • Luôn phải ghi nhận đóng góp công trình của người khác. Tác giả cần trích dẫn các ấn phẩm có ảnh hưởng trong việc xác định tính chất của công trình được báo cáo. Một bài báo phải có đầy đủ chi tiết tài liệu tham khảo để cho phép người khác mở rộng công trình. Những tuyên bố gian lận hoặc cố ý không chính xác cấu thành hành vi phi đạo đức và không thể chấp nhận được.
 • Tác giả phải trình bày kết quả của mình một cách rõ ràng, trung thực và không bịa đặt, làm sai lệch hoặc thao túng dữ liệu không phù hợp.
 • Gửi cùng một bản thảo cho nhiều tạp chí được coi là hành vi xuất bản trái đạo đức và không thể chấp nhận được.
 • Tất cả các tác giả nên công bố trong bản thảo các nguồn tài trợ liên quan.
 • Tác giả được yêu cầu phải tuyên bố liệu họ có nhận được lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nghề nghiệp tài chính từ các bên khác hay không hoặc có xung đột lợi ích khác có thể được hiểu là ảnh hưởng đến kết quả hoặc cách giải thích của họ trong bản thảo hay không.
 • Khi tác giả phát hiện sai sót hoặc thiếu chính xác trong công trình đã xuất bản của mình, tác giả có nghĩa vụ thông báo cho biên tập viên tạp chí và hợp tác với biên tập viên đó để rút lại hoặc sửa bài báo.