Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (UD-JST) xuất bản các bài báo truy cập mở hoàn toàn, có nghĩa là tất cả các bài báo đều có sẵn trên internet cho tất cả người dùng ngay sau khi xuất bản.

Lợi ích của quyền truy cập mở dành cho tác giả: Truy cập miễn phí cho tất cả người dùng trên toàn thế giới; Tác giả giữ bản quyền cho tác phẩm của họ; Công bố nhanh chóng; Không hạn chế về không gian.