Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.
Là một phần của quy trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra sự tuân thủ của họ đối với tất cả các mục sau đây và các bài gửi có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các mục này.
  • Tập tin bài gửi ở định dạng tệp tài liệu Microsoft Word.
  • Nội dung trong bài chưa được gửi đăng hoặc công bố trên bất kỳ tạp chí quốc gia hay quốc tế khác.
  • Bài báo được định dạng theo đúng quy định của Tạp chí như đã nêu ở mục Hướng dẫn cho Tác giả